خدمات حسابداری و مالی

  • تهیه اظهارنامه مالیات عملکرد و ارزش افزوده

  • ثبت اسنادحسابداری و دفترنویسی

  • تهیه فایل بیمه ، مالیات و گزارش فصلی

  • مشاوره جهت اجرای سیستم مالی و کدینگ حسابداری

  • ثبت سفارش ، ثبت علامت تجاری ، ثبت صورتجلسه تغییرات

  • شرکت در جلسات امور مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی و دفاع مالیاتی

متن خود را برای جستجو وارد نماید