کاهش مالیات شرکتها در ازای افزایش درآمد

کاهش مالیات شرکتها در ازای افزایش درآمد

توسط
در اخبار

بر اساس تبصره 7 ماده 105 قانون مالیات های مستقیم که در اصلاحیه سال 1394 بدان افزوده شده است، اگر درآمد ابرازی شرکت ها و موسسات، نسبت به درآمد ابرازی آنها در سال گذشته 10 درصد افزایش داشته باشد، نرخ مالیات بر درآمد آنها حداقل یک واحد درصد و حداکثر پنج واحد درصد کاهش خواهد یافت.
به شرط آنکه شرکت یا موسسه، بدهی مالیاتی سال قبل خود را تسویه کرده باشد و اظهارنامه مالیاتی مربوط به سال جاری خود را نیز در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی ارائه نموده باشد.

 

 

شرکت حسابداری شایان محاسب کبیر

لینک کانال تلگرام : https://t.me/shayanmohaseb

Recent Posts

متن خود را برای جستجو وارد نماید